Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost

Každé osobě, které se data týkají, náleží právo k získání informací o zásadách zpracování a zabezpečení údajů a kontrole jejich zpracování na základě článku 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE, dále nazývanou jen jako Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (RODO)

Informace pro klienty ABISAL Sp. z o.o.

 1. Abisal Sp. z o.o. se sídlem v Bytom 41-905, na ul. Św. Elżbiety 6 je správcem Vašich osobních údajů.
 2. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem realizace služeb v souladu s uzavřenou smlouvou.
 3. Právní základy zpracování Vašich údajů vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU UE 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/WE, dále nazývanou jen jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (RODO):
  1. osoba, které se údaje týkají, vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rámci jednoho nebo více daných účelů;
  2. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je osoba, které se údaje týkají nebo do vykonání kroků naa žádost osoby, které se údaje týkají, před uzavřením smlouvy<.li>
  3. zpracování je nezbytné pro účely vyplývající z právně opodstatněných zájmů realizovaných správcem nebo třetí stranou, s výjimkou případů, kdy zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se údaje týkají, vymáhající ochranu osobních údajů převažují nad těmito zájmy, zvláště pokud osoba, které se údaje týkají, je dítě.
 4. Vaše údaje mohou být zpřístupněny jiným subjektům oprávněným na základě zákona.
 5. Příjemci Vašich údajů můžou být partneři, firmy pro vymáhání pohledávek, banky, poštovní operátoři, dopravci, firmy, které tisknou korespondenci nebo obsluhují korespondenci obdrženou od klientů, archivační firmy.
 6. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu: osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření nebo vykonání smlouvy a také splnění zákonné povinnosti správce budou uchovány po celou dobu trvání smlouvy, a po uplynutí její platnosti po dobu nezbytnou pro:
  1. zákaznický servis po prodeji (např. vyřizování reklamací);
  2. zajištění nebo hledání možných nároků;
  3. plnění zákonné povinnosti správce (např. vyplývající z daňových nebo účetních předpisů);
  4. osobní údaje zpracovávané za účelem marketingu produktů nebo služeb na základě oprávněného právního zájmu, budou zpracovány do okamžiku vznesení námitky osobou, které se údaje týkají
  5. osobní údaje zpracovávané na základě samostatného souhlasu budou uchovávány do okamžiku jeho odvolání.
 7. Abisal Sp. z o.o. nebude předávat Vaše osobní údaje třetím osobám nebo mezinárodním organizacím.
 8. Máte právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se osoby, které se údaje dotýkají, máte právo na jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování, právo na vznesení námitky proti jejich zpracování, jakož i právo na převod údajů a právo kdykoli odvolat souhlas (bez vlivu na shodu se zákonem o zpracování, které vzniklo na základě souhlasu před jeho stažením).
 9. Pokud se domníváte, že Abisal Sp. z o. o., jako správce údajů, je zpracovává porušováním ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, máte právo podat stížnost u generálního inspektora pro osobní údaje / předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 10. Osobní údaje, které jste poskytli v rámci zákonných požadavků, jsou povinné a pro ostatní případy jsou dobrovolné.
 11. Vaše data nebudou zpracovávána automatizovaným způsobem.

Autorská práva

Materiály na webu, jako jsou texty, fotografie, ochranné známky atd., podléhají autorským právům.

Odpovědnost

Společnost ABISAL nezodpovídá za následky vyplývající z používání jejího webu a za použití obsahu vyskytujícího se na těchto webových stránkách. Vyhrazujeme si také právo na výskyt chyb a provádění změn na těchto webových stránkách.